Regulamin konkursu na Instagramie „Kto i dlaczego jest Twoją inspiracją, aby dbać o siebie?”

 

DEFINICJE

 1. Organizatorem konkursu na Instagramie pod nazwą „Kto i dlaczego jest Twoją inspiracją, aby dbać o siebie?”, są Anna Weronika Malesińska (NIP: 542338723) i Maria Malesińska – Goruś (NIP: 5423380171), działające jako SKiN Salon Kosmetyki Naturalnej z siedzibą w Białymstoku, ul. Bukowskiego 1 lok. U1;
 2. Konkurs – oznacza konkurs organizowany przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Instagram pod nazwą „Kto i dlaczego jest Twoją inspiracją, aby dbać o siebie?”;
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu;
 4. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcami czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
 5. Media społecznościowe – oznacza Instagram @salon.kosmetyki.naturalnej;
 6. Post konkursowy – post opublikowany w dniu 08.03.2023 r. na profilu @salon.kosmetyki.naturalnej na Instagramie, uwzględniający jego treść oraz zdjęcie.
 7. Zadania konkursowe – określone zadania, które jest zobowiązany wykonać Uczestnik Konkursu, określone w § 2 ust. 15 Regulaminu.

  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 8. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 9. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.03.2023 r. o godz. 10.00, a kończy się dnia 10.03.2023 r. o godz. 23.59 czasu polskiego.
 10. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem Mediów społecznościowych, na których zostanie opublikowany post konkursowy.

  §2 UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU

 11. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 12. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował jego treść,
  2. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie,
  3. posiada aktywne konto (profil) w serwisie Instagram,
  4. wykona Zadanie Konkursowe.
 13. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 14. Przystąpienie do udziału w Konkursie stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 15. Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegającego na odpowiedzi na pytanie konkursowe („Kto i dlaczego jest Twoją inspiracją, aby dbać o siebie?”), które znajduje się w poście konkursowym na profilu @salon.kosmetyki.naturalnej na Instagramie w formie komentarza do posta konkursowego, obserwowaniu profilu @salon.kosmetyki.naturalnej na Instargamie oraz polubieniu posta konkursowego.
 16. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram przez Uczestnika komentarza zgodnego z regulaminem serwisów Instagram.
 17. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 18. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Uczestników Konkursu, a także do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych przez Uczestników, którzy w szczególności:
  1. nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
  2. działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
  3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
  4. naruszają regulamin serwisu Instagram;
  5. użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizator.

§3 PRAWA ORGANIZATORA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do Zadania Konkursowego, z prawem do udzielania sublicencji, na wszelkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w celach promocji Konkursu tj. do publikacji w serwisie Instagram na profilu @salon.kosmetyki.naturalnej.
 4. W przypadku wystąpienia w zakresie Zadania Konkursowego wizerunku Uczestnika lub innej osoby wyraża on zgodę (a w przypadku wizerunku innej osoby posiada jej zgodę) na jego wykorzystanie i rozpowszechnianie w zakresie określonym w 3 ust. 23.

  §4 NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 5. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznana zostanie nagroda. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 6. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonali Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 7. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie nagroda w postaci voucherów do wykorzystania w SKiN Salon Kosmetyki Naturalnej, ul. Bukowskiego 1 lok. U1, 15-066 Białystok. Każda z trzech wybranych osób otrzyma po jednym voucherze: miejsce I – voucher na masaż Kobido, miejsce II – voucher na manicure hybrydowy lub klasyczny (do wyboru), miejsce III – voucher na kwotę 50 zł do wykorzystania w SKiN Salon Kosmetyki Naturalnej, ul. Bukowskiego 1 lok. U1, 15-066 Białystok.
 8. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 9. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 11.03.2023 r.
 10. Spośród Uczestników Konkursu Organizator wyłoni 3 Zwycięzców, którym przyzna Nagrodę Konkursową.
 11. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu nagrody poprzez wiadomość prywatną wysłaną z konta @salon.kosmetyki.naturalnej na Instagramie najpóźniej dnia 11.03.2023 r.;
 12. Nagrody w formie voucherów na wskazane usługi, należy odebrać osobiście w SKiN Salon Kosmetyki Naturalnej, ul. Bukowskiego 1 lok. U1, 15-066 Białystok, po uprzednim ustaleniu z Organizatorem dnia i godziny odbioru. Możliwe jest wysłanie vouchera w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, po uprzednim ustaleniu tego z Organizatorem.
 13. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 14. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.
 15. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany nagrody na nagrodę pieniężną lub wymianę na inną usługę z oferty SKiN Salon Kosmetyki Naturalnej, ul. Bukowskiego 1 lok. U1, 15-066 Białystok.

§5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy na adres e-mail kontakt@skinspa.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu i innych czynności związanych z jego przeprowadzeniem, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Uczestników, którzy spełnią wszelkie warunki dotyczące Uczestnictwa w Konkursie, również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Uczestnikom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe, które będą przetwarzane to: imię, nazwisko oraz adres e-mail w przypadku wysłania voucher drogą elektroniczną.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursie a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym Uczestnik wziął udział w Konkursie.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt@skinspa.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 18 lat. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany nagrody na nagrodę pieniężną.

        §6 REKLAMACJE

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Kto i dlaczego jest Twoją inspiracją, aby dbać o siebie?”, na adres e-mail kontakt@skinspa.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2023 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie: www.skinspa.pl/regulamin-konkursu/.
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany okresu trwania konkursu.
 6. Organizator zastrzega, iż w przypadku, gdy ocena Zadania Konkursowego wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów (oryginalność, kreatywność), nagrody nie zostaną przyznane.
 7. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 8. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram, ani z nimi związanych.
 9. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 10. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach.

Białystok, dnia 8 marca 2023 r.